Információk - Hírek

A hónap könyve


2021. április 01. 00:00

Festetics László adakozásai a „köz javára”
Emlékezzünk régiekről!


„Festetics László emlékév 2021” címmel idén a keszthelyi, nyolcgenerációs Festetics-család – a nagyközönség számára – talán kevésbé ismert tagja halálának 175. évfordulójára emlékezünk.

Könyvtárunk felbecsülhetetlen értékű állományában az isteni gondviselésnek köszönhetően az évszázadok folyamán szerencsésen megmaradtak olyan könyvtári dokumentumok: könyvek, aprónyomtatványok, levelek etc., amelyek László gróf életének néhány fontos eseményéhez kapcsolódnak valamilyen formában.


László gróf előtt mindig is követendő példaként álltak apja, Festetics I. György a közügy érdekében tett felajánlásai. Az országos jelentőségű ügyek közül elsősorban a hadügy érdekelte.

A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, vagy ahogy a köztudatban jobban ismerik, a Ludovika Akadémia a 2. világháború előtt Magyarország legmagasabb képzési szintjét nyújtó katonai felsőoktatási intézménye volt. Rendeltetés szerinti fő célja, hogy a 14-17 éves, hadköteles kort még el nem érő, önkéntesen jelentkező ifjakat tényleges állományú tisztekké képezze ki, illetve lehetőséget teremtett arra, hogy a hadtudományok terén felsőfokú tanulmányokat folytathassanak.

Az intézmény felállítását az 1808. évi országgyűlés mondta ki. A VII. törvénycikk értelmében az akadémia „kizárólag a magyar ifjaknak a katonai tudományokban leendő kiképzésre szolgáland.”

Nevét Habsburg-Estei Mária Ludovika magyar királynéról, I. Ferenc osztrák császár és magyar király harmadik feleségéről kapta.Az ifjú gróf még apja életében, 1808-ban, gróf Széchenyi Lajossal együtt 10 000 forintot ajánlott fel annak érdekében, hogy a Ludovika Akadémián egy fiúnak helyet, tanulási lehetőséget biztosítsanak. A későbbiek folyamán támogatásai folyamatosan érkeztek az intézményhez.

A fenn maradt korabeli országgyűlési napló 1826. szeptember 22-i bejegyzésében ezt olvashatjuk:

„Elnök tudtokra adja a Statusoknak, hogy egy nevezetes ajánlás érkezett Gróf Festetics Lászlótól részszerint a Ludovicea Academiának, részszerint a Magyar Tudós Társaságnak elősegélésére… Buzgó örömmel fogadták a Statusok az ajánló grófnak hazafiúi indulatját és megértvén a fundatiónak mivoltát, hálaadó tiszteleteket többszörös Éljen kiáltásokkal nyilvánossá tették.”

A Keszthelyen, 1826. június 27-én kelt alapítólevélből kitűnik, hogy László gróf 50 000 forintra emelte föl apjának az akadémiára tett alapítványát. Festetics I. György 40 000 forintos támogatásáról biztosította az intézményt. Ebből az összegből évente három ifjú neveltetését tudták biztosítani.A Magyar Tudós Társaságnak, a későbbi Magyar Tudományos Akadémiának tett 10 000 forintos felajánlását szintén a Keszthelyen, 1827. június 15-én kelt „szerzemény-levélből” tudhatjuk:

„A Magyar Tudós Társaságnak e' jelen való Ország-Gyülésén meghatározott felállítása minden buzgó Hazafiban azon nagy reményt éleszti, hogy ezen Társaság virágzó Honnyi Nyelvünk segítsége által a' szép Tudományoknak 's hasznos Mesterségeknek a' Hazánkban való tökélletesítésére egy leghathatóssabb eszköze lészen. … azon Tudós Társaság számára 10,000 forintokat … pengö ezüst pénzben örök idökre ajánlok és adok…”

Az Országgyűlés az adományozásról szóló törvénycikket 1827. augusztus 4-én olvasta fel, a király változatlan formában el is fogadta. Ez a törvénycikk a tizenkilencedik volt az 1825-1827-iki pozsonyi diéta által alkotottak sorában:

„Gróf Festetics Lászlónak két rendbéli ajánlásai törvénybe foglaltatnak. … Ő felsége kegyelmesen megerősiteni méltóztatott, a Karok és Rendek ezen jeles bőkezűségnek és hazafiúi buzgóságnak örök emlékezetéül Ő felségének kegyelmes helybenhagyása mellett törvénybe iktatni rendelték.”Könyvtárunk „Miscellanea” szakcsoportja őrzi Festetics László gróf most bemutatott, felajánlásairól szóló leveleit. Jó állapotban maradtak fenn.Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch