Információk - Hírek

Történetek a legjelentősebb keszthelyi Festeticsről


2019. június 04. 00:00

Június: „Halhatatlan emlékének megörökitésére szobor állittassék”


A Helikon Kastély 2019-ben Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékeik. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy téma kapcsán a keszthelyi Festetics család legjelentősebb tagja életének fontosabb eseményeit. Ebben a hónapban az 1902 júniusában Keszthelyen felavatott, Festetics I. György emlékét őrző szobor történetét elevenítjük fel.


„Folyó évi október 12-én volt százéves jubileuma annak az első szélesebb alapokon nyugvó, önálló gazdasági tanintézetnek, a mely gróf Festetics György éleslátása s tettereje következtében a Dunántúl egyik kies városában, Keszthelyen, 1797-ben megalapíttatott s a mely, 51 éven át »Georgikon« név alatt állott fenn.” – ezekkel a szavakkal kezdte a Vasárnapi Újság 1897. október 17–i száma a beszámolóját a Georgikon centenáriumi ünnepségéről. A cikk részletesen ismertette a Georgikon megalapításának történetét és Festetics I. György életének fontosabb momentumait. Az 1897. októberi ünnepségen részt vett dr. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter is, aki felvetette, hogy a gróf emlékét szobor formájában örökítsék meg, és ennek pénzügyi alapját a magyar gazdatársadalom, amely sokat köszönhet Keszthely leghíresebb grófjának, teremtse elő.

A szobor 1897 és 1902 közötti történetét a Köztelek köz- és mezőgazdasági újság segítségével idézzük fel, amely az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) hivatalos közlönye volt.


A Festetics-szobor ötlete – 1897


1897. november 6-án a Köztelek közölte a földművelésügyi miniszter feliratát a szobor felállításának ügyében. „Gróf Dessewffy Aurél elnök inditványozta, hogy az összes szövetségi tagok felszólittassanak saját tagjaik körében való gyüjtésre s hogy az OMGE is tagjai körében gyüjtést inditson. Egyébként méltóztassék az ügyet az egyesületi tanácshoz utasitani a további intézkedések megtétele s a szobor-bizottság megalakitása végett.”

1898. november 5-én a Köztelek című újság a Festetics-szobor bizottság megalakulását közli, amely összefogta ezt a kezdeményezést. Az adakozásra való felhívást a lap mellékleteként juttatták el az olvasóknak, és a bizottság tagjai remélték, hogy a „magyar gazdaközönség jó szívvel fogja támogatni a kegyeletes terv megvalósítását.”


A Festetics-szobor anyagi hátterének megteremtése – 1897-1900


„Két éve mult immár, hogy a keszthelyi „Georgikon” 100 éves fennállását ünnepelte a magyar gazdaközönség, amely alkalommal Magyarország földmivelésügyi minisztere dr. Darányi Ignácz azt az eszmét vetette fel, hogy a Georgikon nagynevü megalapitójának emeljen a gazdatársadalom méltó és maradandó emléket. … és az aláirást az emelendő szobor javára maga a miniszter kezdette meg, 500 frtot adományozva a szép czélra.” – a Köztelek 1899. október 25-i számában így emlékezett a két évvel azelőtti eseményre, és közölte, hogy az adakozás 6 073 Ft-nál tart. Más eredményre, sokkal nagyobb összegre számítottak a szervezők, akik így fogalmaztak: „Bizalommal fordulunk ezért a magyar gazdaközönség ezen tagjaihoz azzal a kérelemmel, hogy adakozzanak a szobor-alap javára s tegyék lehetővé annak a tervnek a megvalósitását, amely hogy testet ölthessen, egyedül a gazdaközönség áldozatkészségén mulik.” Ám nemcsak ők adakoztak. Országszerte jótékonysági eseményeket rendezek, amely bevételekből kapott a Festetics-szobor alap is, és több magánszemély is hozzájárult a szobor elkészítéséhez.


A szobortervezés folyamata - 1900


1900 júniusában az OMGE pénztárában már 8 000 Ft állt rendelkezésre, „ugy, hogy most a szobor-bizottság a létesitendő emlékmü tervét illetőleg tárgyalásokba bocsátkozhatott. A tárgyalások eredményeként Strobl szobormüvészt kérte fel a bizottság az emlékmü tervezetének elkészitésére, aki az e végből szükséges helyszini szemlét julius hó folyamán már meg is tartja.” (Köztelek, 1900. június 2.) Augusztusra már megvolt a Strobl Alajos szobrász által készített rajz a szoborról, szeptember 1-jén pedig a Köztelek újságban megjelent a szobor kicsinyített mása, amelyről fényképet is közölt a lap. „A szobor tervezetét sietünk olvasóinknak képben megmutatni” – írták a lapban. – „Ezt a tervezetet, melyet fényképünk örökit meg, Strobl vezetése alatt, annak tehetséges tanitványa: Lukácsy Lajos készitette s ugyancsak ő reá vár a kivitel munkája is. Az egyszerü, de izléses emlékmüvet a Festetits gróf alakja uralja, a Festetits alakbaöntésénél a müvész az OMGE nagy üléstermében felfüggesztett Barabás-féle festményhez alkalmazkodott, mely a Georgikon alapitójának egyik legtökéletesebb megörökitése.” A szobortest két oldalán angyalkák helyezkednek el, egyik oldalán kévekötő, míg a másik oldalán kaszát kopácsoló.


 


1. kép: Lukácsy Lajos Festetics-szobor terve. 1900.
2. kép: A Festetics-szobor mellékalakjai (Aratás)
3. kép: A Festetics-szobor mellékalakjai (Szántás, vetés) 


A szoboravatási ünnepség megszervezése és lebonyolítása – 1901-1902


1901 májusában már folytak az előkészületek a szoborfelállítási ünnepség kapcsán. A megbeszélésen ott volt Forster Géza az OMGE igazgatója, Bogyay Máté országgyűlési képviselő, Jeszenszky Pál OMGE titkár, továbbá Zala vármegye és Kesztely több hivatalos képviselője, valamint a szobrot készítő Lukácsy Lajos szobrász is. „A Keszthelyen felállitandó Festetics-szobor ügyében a szoborbizottság tegnap értekezletet tartott Keszthelyen, megbeszélendő a szobor-leleplezéssel kapcsolatos teendőket. … Eredetileg a szoborleleplezési ünnepély az év október havára volt tervezve, közbejött elhárithatatlan akadályok miatt azonban a bizottság a szoborleleplezési ünnepélyt jövő év május havára volt kénytelen elhalasztani. A leleplezési ünnepély nagyszabásunak terveztetik, a kormány, a főrendiház, a képviselőház, a törvényhatóságok és az összes gazdasági egyesületek, gazdasági tanintézetek és a gazdaközönség bevonásával.”

A Festetics I. Györgyöt ábrázoló szobrot végül 1902. június 8-án avatták fel ünnepélyes keretek között. A Köztelek 1902. május 24-én közölte az ünnepség részletes programját:
Délelőtt 10 órakor: Isteni tisztelet és néhai gr. Festetits György sirjának megkoszoruzásaa gazdasági tanintézet ifjusága által.

D. e. 10 óra 35 p.-kor: Vonaton érkező vendégek fogadása, bevonulás szállásaikra.

D. e. háromnegyed 12 órakor: Gyülekezés a szobor előtti téren.

D. e. 12 órakor: A leleplezési ünnepély kezdete:

Szózat: énekli a gazd. tanintézeti és főgimnáziumi ifjuság.

A szobor-bizottság elnökének beszéde.

A földmivelésügyi miniszter válasza.

A szobor átvétele Keszthely város részéről.

Küldöttségek koszoruinak elhelyezése.

Himnusz: énekli a két tanintézet ifjusága.

Délután 2 órakor: Bankett.

Este: Térzene.”
1902. június 8-án került sor az 1897-ben megálmodott Festetics-szobor ünnepélyes leleplezésére Keszthelyen. A Köztelek 1902. június 11-i száma több oldalon át közölt részletes tudósítást az ünnepségről. Idézett az elhangzott beszédekből, hosszasan sorolta, hogy kik is vettek részt az ünnepségen. A teljesség igénye nélkül néhány név: Festetics II Tasziló, Festetics I. György dédunokája és felesége, valamint Alexandra és Ella lányuk, a földmivelésügyi minisztérium több magas rangú képviselője, az országgyűlés és a főrendi házszámtalan tagja, például Széchényi Béla gróf koronaőr, a Zala vármegye és a környező vármegyék vezetői, a magyarországi gazdasági akadémiák igazgatói és tanárai. A beszédek méltatták Festetics I. György alakját, a mezőgazdaság fejlődésében játszott elévülhetetlen szerepét. Az ünnepség utáni díszebéden azokra emelték poharukat a résztvevők, akik mindent megtesznek a magyar mezőgazdaság fejlesztése érdekében Festetics I. György szellemiségét követve.


 


4. kép: Festetics I. György szobra a keszthelyi Fő téren a főgimnázium épülete előtt


 


A képek forrásai:


1. kép: Szoborterv: Köztelek. 1900. szeptember 1. 1347. oldal

2-3. kép: A szobor mellékalakjai. ország-Világ. 1902. június 1. 428. oldal

4. kép: Köztelek. 1902. június 11. 909. oldal

 Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch