Információk - Hírek

Történetek az első keszthelyi Festeticsről


2018. szeptember 01. 00:00

A Helikon Kastély 2018-ban Festetics Kristóf halálának 250. évfordulójára emlékezik. Ennek alkalmából egy-egy téma kapcsán bemutatjuk a Festetics család keszthelyi vagyonszerzője életének fontosabb eseményeit.


Szeptember: A házasság kötelékében


1720-ban Festetics (II.) Pál végrendeletében többek között így írt legkisebb fiáról, Kristófról: „Én atyai szeretetemet hozzá tartom; kívánom, Istennek sok szép áldási maradjanak rajta, éljen Istennek dicséretére, királyunk hűségére s édes hazájának igazán való szolgálatára. Csak azon kérem s intem, könyörögjön az Úr Istennek, adjon neki jó házastársat, ki lelke idvességére s szíve vigadalmára legyen s vén fejemnek is vigasztalására. Csak érhetném és láthatnám.” (Szabó Dezső: A herceg Festetics-család története. 1928. – 100. oldal)


   Sajnos, az az óhaja, hogy láthassa legkisebb fia jövendőbelijét, nem teljesülhetett. Pál 1720. augusztus 20-án elhunyt. Kristóf a következő évben, 1721. július 25-én kötött házasságot Szegedy (Mező-Szegedi) Pál és Török Kata lányával, Judittal.
1. kép: A Szegedy család címere


   A Szegedy család a Dunántúl több megyéjében rendelkezett birtokkal. Valószínű, hogy a család Mező-Szegedről származott, és több ága alakult ki az idők során. Judit ősei között található országgyűlési követ, vármegyei alispán és magas rangú katonatiszt is. Judit édesapja második házasságából született, szüleinek 9., egyben legkisebb gyermekeként. (Érdekességképpen megemlítjük, hogy Kristóf is édesapja második házasságából született, és ugyancsak a legkisebb gyermek volt.) Judit Ferenc nevű testvérének unokája, Szegedy Róza volt a romantika korának híres költője, Kisfaludy Sándor felesége.


 

2. kép: Szegedy Róza
 


   Kristófék házasságából 7 gyermek született, 5 lány és 2 fiú. Az idősebb fiú, (III.) Pál 1772-ben grófi címet szerzett a család számára. A fiatalabb fiú, Lajos a család dégi ágának lett az alapítója. Lajos fia, Antal építette a klasszicista stílusú családi kastély, amelyet Pollack Mihály tervezett, és máig Dég egyik nevezetessége. A kastély mellett említésre méltó az épületet körülvevő angolpark, amely Antal unokájához, Pálhoz köthető.


 

3. kép: A dégi kastély homlokzati rajza
 


   Festetics Kristóf és felesége, Szegedy Judit házasságáról kevés adat maradt fent. Az 1765-ben Kristóf által írt végrendeletben keserűséggel szól a feleségével eltöltött évekről. Az okiratban az szerepel, hogy Szegedy Judit 16 év házasság után elhagyta, ezzel felrúgta a családi békét. Sajnos a feleség véleménye nem maradt fent, így nem lehet teljes képet kapni a történtekről. Szegedy Judit halála előtt a házaspár újra találkozott egymással, Kristóf a helyzethez méltó módon békülékeny volt, ám a végrendeletében újra kikötötte, hogy felesége adósságaiért sem ő, sem gyermekei nem tartoznak számadással, mivel felesége erre nem kérte meg.

   A halála előtt két évvel írt végrendeletében Kristóf így írt az esetről, annak okairól és következményeiről: „Másodszor Isten ő szent fölsége titkát nem vizsgálván, önnön maga, Isten ő szent fölsége legjobban tudgya mibül esett ? hogy minekutánna Nemzetes Szegedy Judith asszonyal majd tizenhat esztendeig a szent házasságba éltem volna és szép gyermekekkel Isten megáldott volna, az jó feleségem velem háborgani kezde, nem tekintvén gyermekeimnek ártatlanságit, kisded és neveletlen voltait, házamtul magát elvette és hét neveletlen árváimmal, édes gyermekeimnek nem kevés sérelmével és kárával magánosan hagyott. Ezek után méltóságos győri püspök előtt osztállyában jutott mindennémü értékit vissza kérte és azon fölyül tartására költséget rendeltetni kívánt. Noha ugyan törvény szerint nem tartoztam volna mindazonáltal méltóságos püspök tekintetiért mindenét nem csak fillérig kiadtam, de azon kívül az elmult tartásáért is nem csekély pénzt füzettem. Ezek fölött esztendőként éltéig tartására háromszáz forintoknak bizonyosan megadására kötelezém magamat, ugy szegény gyermekeimet, az mind éltéig azon 300 forintokat minden fogyatkozás nélkül meg is adtam, mert közöttünk lett contractus szerint nem is competált neki. Halálos ágyban esvén azon feleségem, hozzám bocsátott lérésére és kívánságára hozzá mentem és a mennyire a kereszténség azt hozta magával, hogy olyankor kiváltképen az ember mindennemü haragját és neheztelését feledékenységbe vegye és elengedgye: ugy mi is annyibul megbékéllettünk, és egymásnak mindent elengedtünk. (…) Azért noha a mint hallom alkalmas adósságok maradtak feleségem után, azokat füzetni nem tartozom s’ gyermekeim sem tartoznak, mert feleségemnek (a mint azt némelyek reám akarták fogni) legkisebb ajánlást az iránt nem tettem, és ő is azt tőlem nem praetendálta csak egy szóval is.”
Felhasznált források:

Festetics Kristóf élete: Szabó Dezső: A herceg Festetics család története. 1928. 100-101. oldal

A Szegedy család: Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 10. kötet. 1863. 547-550. oldal

A végrendelet szövege: Dr. Komáromy András: A gróf Festetics család hitbizományai. Tolnai Festetics Kristóf végrendelete. 1765. szeptember 20. Magyar Történelmi Tár – 4. sorozat 7. kötet – 1906. 566-567. oldal


A képek forrásai:

A Szegedy család címere: Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 10. kötet. 1863. 550. oldal

Szegedy Róza: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedy_R%C3%B3za – Laccaris Demeter festménye

A dégi kastély: Uj Idők Lexikona 7-8. Cún-Eöttevényi (Budapest, 1937). 1645. oldal


Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch