Pályázataink

KEOP I.

KEOP I.

 2013.
2013.04.08.
Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány


1. ÖSSZEFOGLALÓ
A projekt címe: A keszthelyi Festetics kastély parkjának
történeti rekonstrukciója
Projektgazda neve: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú
Nonprofit Kft.
Projektgazda székhelye: 8360 Keszthely, Kastély u. 1.
Projektgazda jogosultsága az ÁFA
visszaigénylésére
ÁFA visszaigénylésre jogosult

1.1.A projektgazda rövid bemutatása
A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmas és
képes a projekt a megvalósításhoz kapcsolódó összes tevékenység ellátására, illetve a
pályázati felhívás és útmutató szerint jogosult a pályázati konstrukció támogatására.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009.08.07.én
alakult, a jogelőd cég a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Társaság volt (annak
alapítása 1996.09.01.-én történt). A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja:
1999. augusztus 2. A Kft. egyedüli tagja a Magyar Állam, a tulajdonosi joggyakorló a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (HU-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. ).

2002. július 30.-án a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Társaság (a projektgazda
jogelődje) Vagyonkezelési Szerződést kötött a Kincstári Vagyon Igazgatósággal. A társaság
vagyonkezelői joga 2002. július 30.-án keletkezett és határozatlan időtartama szól.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alanya az
ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

1.2.A projekt céljainak rövid ismertetése

A projektben szereplő célok meghatározásánál figyelembe vettük a vonatkozó operatív
programban (KEOP), illetve akciótervben megfogalmazott általános és specifikus célokat, így
céljaink illeszkednek jelen pályázati konstrukció és a szakpolitikák célkitűzéseihez is.

A Környezet és Energia Operatív Program felhívja a figyelmet hazánk kiemelkedő történeti
kertjeinek értékére. A kertek értékes nemzeti vagyontárgyak és fontos tájelemek, amelyek
kulcsszerepet játszanak a veszélyeztetett növényfajok élőhelyen kívüli ún. „ex situ”
védelmében, illetve a természetvédelem területén született nemzetközi egyezmények és EU
intézkedések végrehajtásában is.

A program hangsúlyozza, hogy a történeti kertek védelme nem valósulhat meg a megfelelő
gazdálkodási tevékenység nélkül, a rajtuk lévő természeti értékek fenntartásához szükséges
az emberi beavatkozás.

A projektfejlesztés úgy a komplex, mint a részcélok megfogalmazásával és azok
teljesítésével szorosan illeszkedik a fenntartható fejlődés céljainak érvényesüléséhez,
amelyek a következők: a természeti erőforrások, az életközösségek, a jó környezet és
egészséges állapot megőrzése.

Átfogó célok:

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Keszthelyi-kastélypark kertépítészeti,
kertművészeti és tájökológiai értékeinek helyreállítása

Részcélok:

A védett történeti kastélypark értékeinek, speciális gyűjteményeinek megőrzése, a
természetközelinek tekinthető társulások, növényegyüttesek kedvező (természeti)
állapotának fenntartása, valamint a sérült, degradált élőhelyeinek rendezése,
rekonstrukciója, a hozzájuk kapcsolódó természeti értékek regenerációjának elősegítése.

Az olyan tevékenységek, illetve ezek káros hatásainak mérséklése, megszüntetése, melyek
veszélyeztetik a természeti és kultúrtörténeti értékeket.

A környezeti feltételek megváltozása miatt veszélybe került fajok ex situ populációinak
kialakítása.

Cél a nemzetközi egyezmények által meghatározott ex situ növénymegőrzési irányvonalak
követése, és az azokban megfogalmazott célok elérése.

Cél a kert természeti értékeinek, szerkezeti elemeinek védelme és a hitelesség kritériumának megfelelő helyreállítása.

A kastélypark fejlesztését szolgáló infrastruktúra korszerűsítése és költségkímélő
megoldások megvalósítása.

Konkrét célok:

Olyan rekonstrukciós tevékenységek megvalósítása, melyek eredményeként a beavatkozási
terület arculata megváltozik, történeti/természeti értékessége nagymértékben nő.

Konkrét célkitűzéseink reálisnak tekinthetők, valós szükségleteket és igényeket jelenítenek
meg, amelyek felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal igazolhatók.

A Keszthelyi-kastélypark területén az elérendő táj-és természetvédelmi célkitűzések a következők:
a történeti kastélypark természeti, kert-és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése
a park stílusjegyeinek, térszerkezetének, növényállományának, biológ iai
sokféleségének megtartása, illetve helyreállítása, az ezekhez szükséges ökológiai
feltételek biztosítása
a kastélypark leromlott sajátos élőhelyeinek, ökológiai adottságainak helyreállítása
a védett növény-és állatfajok létfeltételeinek biztosítása
a terület természeti értékeinek bemutatása, a közművelődés, ismeretterjesztés,
szemléletformálás, a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése
a kastély és a kastélypark, a nevében is megtestesülő szerves egységének
megteremtése, komplex (területrendezési, műszaki, infrastrukturális, kertépítészeti) fejlesztések révén


A beavatkozási területre meghatározott konkrét célokat a tanulmány 4.3.1. fejezete
tartalmazza.

1.3. A projekttől elvárt eredmények
A projekttől elvárt konkrét eredmények:
korszerűen felújított történeti kastélypark, megújuló parki térszerkezet és zöldfelületek


7,96 ha-on jó ökológiai állapot létrehozása növényápolással az invazív fajok kiirtásával, nagy
mennyiségű cserje telepítésével, felújított (automata) öntözőrendszerrel
új létesítésű és rekonstruált szórt burkolatú felületek (nyomvonal korrekció, rétegrend
felújítás, aszfalt megszüntetése) építése a teljes belső park területén
helyreállított díszkutak, az „eredeti” vízkép visszaállításával
a fenntartást, a jó ökológiai állapot és történeti térformába visszarendezett
zöldfelületek (pl. gyepfelületek felújítása, magoncok eltávolítása, elbozótosodás
megszüntetése)
hitelesen rekonstruált, felújított kerti vonzerők: parterek és mellékparterek, Hercegnői
kamarakert, tó, fahíd, vízesés
A parterben jelenleg meglévő és részben működésképtelen díszkutak és szökőkutak
megszüntetése és az „eredeti” terv szerint növényi beültetések létrehozása ezeknél a
kőmedencéknél


További eredmények/hatások:
a beavatkozási területeken található élőhelyek megfelelő kezelése, projekttel érintett
területen javul a védett, fokozottan védett fajok fennmaradási esélye is
a beavatkozási területeket borító invazív fajok és cserjésedés megszűntetése
javul a régió és a város természeti területeinek állapota
A beavatkozási területre meghatározott indikátorokat a tanulmány 4.3.2. fejezete tartalmazza.

1.4.A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái

A kastély környékét jelenleg intenzíven tartják fenn. Nem csoda, hiszen 8 állandó
alkalmazottja és rajtuk kívül nyáron idénymunkások dolgoznak itt, szakképzett főkertész
vezetésével – ez országosan is kiemelkedő, elvileg elegendő létszám egy ekkora
kastélypark esetében (természetesen az egykori honvédségi terület nélkül). Ennek ellenére,
a géppark elavult állapota, valamint az öntözőrendszer alkalmatlansága rendkívül
megnehezíti az eredményes munkát. A perifériákon, de az előkertben is megfigyelhető
egyes gyomfák (pl. bálványfa) felverődése.

A park fenntartását az egykori hercegi kertészetben ma is működő termelő kertészet segíti,
illetve egészíti ki, ahol pl. egynyári virágnevelés folyik. Itt áll a 18. században épült kertészlak
is. Az itt, a 19. századi üvegházak (pálmaház és virághajtatóházak) ezredfordulón végzett rekonstrukciója során sajnos nem vették figyelembe az ilyen hagyományos létesítményeknél
szokásos elemi szakmai igényeket (pl. szellőztetés lehetővé tétele).

Az előkészítés és a megvalósítás során a fenntartható fejlődés olyan alapvető elemeit tartja
szem előtt a projektgazda, mint a megfelelő munkakörülmények biztosítása, az örökség -, és
természetvédelem szempontjainak lehető legteljesebb érvényesítése. Többek között a
projektgazda minden tevékenységnél szem előtt tartja a zöld beszerzések alkalmazását. A
megvalósítási szakaszban ehhez olyan elemek társulnak, mint a szállítási igények
optimalizálása, a munkálatok során keletkező zaj-és porterhelés minimalizálása a megfelelő
tervezés biztosítása révén, vagy a beszerzendő eszközök esetében az elérhető legjobb
technológia alkalmazása.

A tervezett projektnek közvetlen környezetkárosító hatása nincs, sőt részben éppen azért
kívánja megvalósítani a projektgazda a projektet, hogy a beavatkozási terület, a fejleszteni
kívánt történeti kert természeti állapota biztosított legyen.

1.5. A projekt megvalósításával és működtetésével kapcsolatos fontosabb
kockázatok
Kockázatkezelési stratégiánknál arra törekedtünk, hogy azonosításra kerüljenek azok a
lehetséges tényezőket, amelyek befolyásolhatják a projekt kimenetelét. Ez igen fontos
lépése a projekt tervezésének, hiszen nem lehetünk teljesen biztosak a projekt terv szerinti
haladásában. A kockázatok rangsorolása után mindegyiket értékeltük aszerint, hogy mi a
bekövetkezésük valószínűsége és milyen természetű, kiterjedésű kárt okozhatnak
bekövetkezésük esetén.

A projektgazda ennek megfelelően növelheti majd a projektteljesítmény hatékonyságát
azzal, hogy a fontosabb kockázatokra koncentrál. A lehetséges kockázataink rangsorolása
egyrészt a bekövetkezési valószínűségük és az egyes projektcélkitűzésekre gyakorolt
hatásuk alapján történt, másrészt olyan tényezőket vizsgál, mint az időkeret, valamint a
projektköltség, az ütemezés, a terjedelem és a minőség korlátainak toleranciája az egyes
kockázatokkal szemben.

A tanulmány során felmért kockázatok az alábbiak:

Kockázatok Hatás mértéke Bekövetkezés Kockázat kezelésivalószínűsége
stratégia
Ökológiai,
fenntarthatósági
közepes kicsi kockázat elkerülése
Műszaki közepes kicsi kockázat csökkentése
Jogi közepes kicsi kockázat csökkentése
Társadalmi kicsi kicsi kockázat csökkentése
Pénzügyi,
fenntarthatósági
közepes közepes kockázat csökkentése
Intézményi kicsi kicsi kockázat csökkentése
Időzítési közepes közepes kockázat csökkentése
kockázat elfogadása

1.6.A megvalósítás főbb fázisai, becsült időigénye és költsége

ELSZÁMOLHATÓ BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG nettó Ft 1.év 2.év
1. Tárgyi eszközök 238 129 170
Terület előkészítő munkálatok -amennyiben a beruházás értékébe
aktiválják
73 600 100
Megelőző és mentő régészeti feltárás 1 600 000 x
Írtási munkák 8 301 050 x
Növénytelepítés 28 469 750 x
Talajmunka költsége 35 229 300 x x
Építési jellegű munkák 147 872 770
Bontás 29 145 910 x
Felújitás 85 423 810 x x
Építés, technológiai szerelés 33 303 050 x
Projekt menedzsment költsége -saját szervezeten belül vagy
vállalkozói szerződés keretében -amennyiben a beruházás értékébe
aktiválják
7 000 000
általános menedzsment feladatok ellátása 2 800 000 x x
pénzügyi tanácsadás 2 100 000 x x
műszaki szakértő díja 2 100 000 x x
Közbeszerzés -amennyiben a beruházás értékébe aktiválják 3 700 000
közbeszerzési tanácsadó díja 3 700 000 x
Mérnöki feladatok -amennyiben a beruházás értékébe aktiválják 3 500 000
Műszaki ellenőr 1 750 000 x x
Mérnök felügyelet 1 750 000 x x
Tájékoztatás és nyilvánosság -amennyiben a beruházás értékébe
aktiválják
2 456 300
Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok 2 456 300 x
2. Anyagjellegű ráfordítások 9 600 000
Egyéb -ha a beruházás értékébe nem került be 9 600 000
Szemléletformáláshoz, ismeretterjesztéshez kapcsolódó
kiadványok
9 600 000 x
3. Személyi jellegű ráfordítások 2 133 600
Projekt menedzsment költsége saját
szervezeten belül kialakított -ha
a beruházás értékébe nem került be
2 133 600
pénzügyi tanácsadás 2 133 600 x x
4. Összköltség 249 862 770

1.7.A megvalósítás ütemterve

Tevékenység*
Tevékenység
kezdete
év/hó/nap
Tevékenység
vége
év/hó/nap
2013 2014
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Megvalósítás közbeszerzési
eljárásainak lebonyolítása
2013.09.01 2013.10.30
Területelőkészítés,
kertrégészeti munkák
2013.10.01 2013.11.31
Irtási, bontási munkák 2013.11.01 2014.01.31
Tereprendezés, utak, tó,
díszkút és vízgépészet
2013.11.01 2014.04.30
Faápolás, átültetések,
növénytelepítés
2013.10.01 2014.05.31
Szemléletformálás,
ismeretterjesztő
inf13rastruktúra építése
2014.02.01 2014.07.31
Projektmenedzsment
(megvalósítás)
2013.09.01 2014.10.30
Tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása (megvalósítás)
2013.09.01 2014.10.30
Műszaki ellenőrzés, tervezői
művezetés
2013.09.01 2014.07.31
Projektzárás 2014.06.01 2014.10.30
1.8. Az RMT és a KH elemzés főbb következtetései
A változatelemezés eredményei

A fejlesztés megvalósításával kitűzött célok és megoldások bemutatására az 5.1. fejezetben
kerül sor. A Bíráló Bizottság nem kért változatelemzést, így a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány (RMT) ezen fejezetei nem relevánsak.

A költség-haszon elemzés eredménye

A pénzügyi elemzés a Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató előírásai szerint készült.
Közgazdasági költség -haszon elemzés – lévén a projekt nem jövedelemtermelő – nem
releváns.

Az elemzés pénzügyi segédtábláit képletezett Excel formátumban elektronikusan csatoljuk a
Tanulmányhoz.

Elemzésünk során kiszámoltuk a projekt pénzügyi mutatóit EU támogatás nélkül és
támogatás mellett. Összességében elmondható, hogy a projekt pénzügyi mutatói – akár a
teljes költség megtérülését, akár az állami hozzájárulás és saját forrás megtérülését
vizsgáljuk – nem megfelelőek; nettó jelenértéke negatív, belső megtérülési rátáját nem lehet
kiszámolni. A projekt megvalósítása tehát támogatásra szoriul.

A beruházást terhelő ÁFA nem elszámolható költség, mert kedvezményezett azt vissza igényelheti. A projekt összes költsége 249 862 770,-Ft. Nem elszámolható költség nincsen.

A beruházás nem jövedelemtermelő, ezért a támogatás összegének meghatározása nem szükséges, a projekt 100%-os támogatásra jogosult.

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a projekt megvalósulása esetén a létrehozott létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására szükséges többletköltséget az Nonprofit Kft. biztosítja a rendelkezésére álló állami normatívából és egyéb bevételeiből.
Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch