Pályázataink

TÁMOP

TÁMOP

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0082 Építő közösségek

Fejlesztő kurzusok a Helikon Kastélymúzeumban

A konstrukció átfogó célja a kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek körének bővítése, a támogatások felhasználása során a személyes aktivitás által létrejövő hozzáadott érték maximalizálása, a TÁMOP-3.2.3 korábbi kiírásainak tapasztalatait is felhasználva, ám ezekhez képest új fejlesztési irányt kijelölve. Az Európai Unióhoz hasonlóan, Magyarország versenyképességi esélyeit többek között a magas hozzáadott értékű, lokális értéktartalmat hordozó márkák, emblémák felépítésével lehet tartósan növelni. Ehhez nélkülözhetetlen a kreatív ipar hatékony működtetése, társadalmi beágyazódásának, gazda­ságfejlesztő hatásának elősegítése.

Különös jelentősége van annak, hogy azokon a településeken, ahol a formális képző intézmények nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek, a közművelődési intézmények, a közérdekű muzeális gyűjtemények és a kiállítóhelyek (tájházak, irodalmi emlékházak jelentik a reális alternatívát a hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolására az egész életen át tartó tanulás folyamatába, ezzel a kreatív iparral összefüggő ismeretek, tudások, képességek megszerzésének a gyakorlatába. A helyi hagyomány kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához egyaránt. A helyi hagyomány alkotó értelmezése szerencsésen bővíti a kreatív ipar európai vertikumát, valódi növekedést és munkahelyteremtést szolgáló lehetőség, igazi hungarikum.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály számára. Elsősorban a területi és társadalmi hátrányokkal sújtott népesség számára a közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre szabott programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A programok révén a résztvevők megismerkednek a kreatív iparban rejlő lehetőségekkel, az ezek birtoklásához szükséges tudások, kompetenciáik elsajátításával egyúttal a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességük javulása is várható.

A projekt tervezett programjai

A projekt tartalmazza a kötelezően megvalósítandó elemeket, melyeket a Helikon Kastélymúzeumban valósítunk meg. A pályázatban meghirdetett hét kreatív terület közül négyet választottunk ki: építészet, kézművesség, képzőművészet, film.

A. Az építészet témakörben egy műemlékvédelmi szakkört terveztünk.

A program célja: A diákok a műemlékvédelem gyakorlatán keresztül ismerkedjenek meg környezetük értékeivel. A szakkör során a következő területeken szerezhetnek ismereteket a résztvevők:
 - művészettörténet (építészet, grafika),
 - környezettudatos szemlélet (Keszthely rejtett értékeinek felkutatása).

A program olyan közvetlen ill. közvetett helyi építészeti vonatkozásokkal bír, mint pl: kelta emlékek Keszthelyen és környékén, római kori emlékek (Valcum Castrum, Fenékpuszta), népvándorlás kori (Keszthely-kultúra, 6 sz.), román stílus (Egregy, r. k. templom, Szent Magdolna), gótikus stílus (Keszthely, plébániatemplom, temetőkápolna), barokk stílus (Keszthely, lakóház, Kastély u. 16., Városháza, Fő tér 1.), klasszicista (Keszthely, lakóház Kossuth u. 17, Festetics-pince és présház, Helikon Taverna - Vonyarcvashegy), romantikus(Keszthely, lakóház, Kossuth u. 89.), historizáló(Festetics kastély, Berzsenyi-villa, Helikon u. 15.), szecesszió (Keszthely, egykori Uránia mozi).

A program vezetői: Bálint Ádám képzőművész, rajz és művészettörténet szakos középiskolai tanár. Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte, a 90-es évektől műemlékvédelmi műemléki revíziós és műemléki inventarizációs, topográfiai munkákat végez több megyében. Tám László fotóművész, 1963 óta foglalkozik fényképészettel, számos kiállításon szerepelt. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja.

B. A kézművesség témakörben két külön foglalkozássorozatot tervezünk.

1. A nemezelés technikáját szakkör keretében sajátíthatják el az érdeklődők.
2. Továbbá megismerkedhetnek a növényi festékek alkalmazásával a textil-, fa- és papírművességben.

Nemezelés

A program célja: A program egy régi tudás felelevenítésére vállalkozik. Az ősi technika korszerű alkalmazásnak a lehetőségeit, esztétikai értékét, képzőművészeti jelentőségét mutatja be. Fejleszteni kívánt kompetenciák: hagyományaink megismertetése, különös tekintettel a környék tradícióira, a kastély jellemzőire kézügyesség, kreativitás, anyagismeret, általános és vizuális kultúra fejlesztése asszociációs képesség, autonóm cselekvés, színeken keresztül érzelmi fejlesztés csoportmunka, felelősségváll, együttműködés.

A program vezetői: A nemezelés oktatását Orosz Adél faipari mérnök, kézműves végzi. Az Erdészeti és Faipari Egyetemen szerzett diplomát faipari mérnökként, és a Magyar Hagyomány Műhelyben sajátította el a nemezelés, batikolás szakmát. Több éves tapasztalattal rendelkezik táborok, szakkörök, kézműves foglalkozások, ehhez kapcsolódó előadások, bemutatók szervezésében, lebonyolításában. Továbbá Lehmann Ágnes könyvkötő, restaurátor, papírrrestaurátor, nemezelő. Az Országos Széchényi Könyvtárban szerzett tapasztalatot restaurátori munkában, és vállalkozóként végez restaurátori, kézműves munkákat.

Képek az elkészült munkákról.

Festőnövények

A program célja a természet sokszínűségének megismerése, különös tekintettel Keszthely és környékre az ember és a növényvilág egykori szoros kapcsolatának felfedezése és erősítése konkrét érzéki benyomások által a művészi érzék fejlesztése helyi hagyományok erősítése a színek, formák és természetes anyagokon keresztül a szépérzék, a tárgykultúra fejlesztése, a kézügyesség és leleményesség fejlesztése, természettudományos és kultúrtörténeti ismeretszerzés, a fizikai munka (festés, kertészkedés) örömének megismerése a következő területeken fejleszthetők kompetenciák: természettudomány (biológia, kémia, kertművelés) kultúrtörténet (a rég letűnt korok a festékek, természetes anyagok révén átélhetővé, megismerhetővé válnak, a múzeumokból, „üveg mögül kiemelt” és életrekeltett tárgyak a mához szólnak, ezáltal is erősítik a szülőföldhöz tartozás élményét és örömét) néprajz (mesterségek, háziipar, népi növényismeret) művészet (festészet és textilművészet) kézművesség (kézi szövés, nemezelés, famunkák, papírművesség).
Célja továbbá a környezettudatos szemlélet- és életmód közvetítése, az önellátás hasznosságának és örömének megtapasztalása, a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése.

A program vezetői: Kemendi Ágnes. A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán szerzett diplomát. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban és a Magyar Iparművészeti Múzeumban szerzett művészetpedagógiai tapasztalatot. Egyéni kutatói tevékenységet folytat 1985-től a növények képzőművészeti felhasználásával kapcsolatban, melyről könyvet is írt. Dr. Szafián Zsolt kertészmérnök, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen doktorált, kertészmérnökként és botanikusként dolgozik.

Az elkészült munkák képei.

C. A képzőművészet területén grafikai szabadiskolát terveztünk általános iskolai felsőbb évfolyamoknak és középiskolás korosztálynak. Ennek keretében a sokszorosító grafikai technikákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, akik ez által fejleszthetik vizuális látásmódjukat.

A program célja: A készségtantárgyak iskolai oktatásának visszaszorulásának pótlása. A látás, test-érzékelés (test-séma), hallás, tapintás és a szaglás fejlesztése a logikával és a verbalitással párhuzamosan. A vizuális agy fejlesztésével, belső látás kialakítása, mellyel a munkafolyamatokat gyorsabban meg lehet tervezni. Az üres papírlap felületének művészi kitöltésével megtanulható, hogyan lehet egy adott teret uralni. Ez a készség kihat az egyszerű hétköznapi munkákra is. Az elsajátított képességék más pályákon is hasznosíthatók. Például: építészet, viselettervezés, kerttervezés, iparművészeti tárgyak tervezése, tanári pálya, kirakatrendezés, nyomdaipar, ipari forma tervezés, restaurátor pálya.
A szolgáltatóiparban is szinte minden szakmában elengedhetetlen feltétel a szakma valamilyen formában való jó megjelenítése. Az elkészült terméknek mindenképpen esztétikusnak kell lennie, és ez a munkakörnyezetre is hatással van. A grafikai technikák sokféle eszközzel és anyaggal készülnek, amelyek számtalan módon variálhatók egymással, így a képzésben résztvevők nagyfokú rugalmasságot is elsajátíthatnak. A tanultakat felhasználhatják saját lakókörnyezetük alaposabb megismerésében, rendezésében.

A program vezetői: Gajdó Gyula a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett restaurátor művész diplomát. Jelenleg a Kieselbach Galériában restaurátor, korábban a Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának restaurátora volt. Horváth Csanád Gergő grafikus művész a Képzőművészeti Egyetemen végzett grafika szakon, jelenleg különböző grafikai megrendeléseken dolgozik, kiadványok arculatát tervezi.

Az alkotások fotói.

D. A negyedik kiválasztott kreatív tevékenységi terület a film. A foglalkozások keretében filmelméleti és filmtörténeti alapismeretek megszerzése a cél, illetve a gyakorlati tevékenység keretében kisfilm, vagy animációs film elkészítése.

A program célja: Egy kisfilm elkészítése csoportmunkában. A program során olyan témát kell feldolgozni, amelyben a diákok Keszthelyhez és a környékhez való viszonyukat, a kastélyról szerzett benyomásait tudják megörökíteni. A szakkör a következő kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul: csapatban való együttműködés, kommunikáció, alkalmazkodás,tervezés, végrehajtás, kreativitás, egyediség, egyéni ötletek megvalósítása, egyéni látásmód, problémamegoldás (megoldó készség).

A program vezetője: A programokat Bankó Zsolt a Helikon Kastélymúzeum alkalmazottja vezeti. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karán végzett rajz és vizuális kommunikáció tanári szakon. A keszthelyi Egry József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben szerzett pedagógiai tapasztalatot. Emellett filmkészítéssel, festmények és grafikai munkák készítésével foglalkozik.

A tervezett programokat 2013 második, harmadik és negyedik negyedévében háromszor valósítjuk meg. Így a kötelező folyamatokon felül még 10 kompetenciafejlesztő sorozatot tervezünk.

 

Fotógalériák:

Nemezelés: helikonkastely.hu/hu/muzeumpedagogia/reszletek/1-tamop-kiallitas-nemez/

Grafika: helikonkastely.hu/hu/muzeumpedagogia/reszletek/1-tamop-kiallitas-grafika/

Festőnönvények: helikonkastely.hu/hu/muzeumpedagogia/reszletek/1-tamop-kiallitas-festonovenyek/

________________

Projekt összege: 27.521.563 HUF

Támogatás pontos összege: 27.521.563 HUF

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósulási idő: 2013.02.01.-2014.07.31.

Helikon Kastélymúzeum - Kezdőoldal English Deutsch